Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Προσοχή : Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών απο τις επιχειρήσεις κάθε μήνα...


Πότε και τι υποβάλλεται σχετικά με τις μηνιαίες και διμηνιαίες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων 

Α1. Μηνιαίες δηλώσεις
Υπόχρεοι : Φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή.
Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται : Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (άρθρου 57 ν.2238/1994), Εισφορά αλληλεγγύης
Υποβολή : μέχρι την την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ
Ενδεικτικός Πίνακας Υποβολής για το 2013
ΑΦΜΓια ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήναΓια ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήναΓια ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήναΓια ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα
ΣεπτέμβριοΟκτώβριοΝοέμβριοΔεκέμβριο
121 Οκτωβρίου20Νοεμβρίου20 Δεκεμβρίου20 Ιανουαρίου 2014
222 Οκτωβρίου21Νοεμβρίου23 Δεκεμβρίου21 Ιανουαρίου 2014
323 Οκτωβρίου22Νοεμβρίου24 Δεκεμβρίου22 Ιανουαρίου 2014
424 Οκτωβρίου25Νοεμβρίου27 Δεκεμβρίου23 Ιανουαρίου 2014
525 Οκτωβρίου26Νοεμβρίου30 Δεκεμβρίου24 Ιανουαρίου 2014
629 Οκτωβρίου27Νοεμβρίου31 Δεκεμβρίου27 Ιανουαρίου 2014
730 Οκτωβρίου28Νοεμβρίου2 Ιανουαρίου 201428 Ιανουαρίου 2014
831 Οκτωβρίου29Νοεμβρίου3 Ιανουαρίου 201429 Ιανουαρίου 2014
91η ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου6 Ιανουαρίου 201430 Ιανουαρίου 2014
10-504η ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου7 Ιανουαρίου 201431 Ιανουαρίου 2014
60-005η ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου8 Ιανουαρίου 20143 Φεβρουαρίου 2014


Σχετική διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 59 νόμου 2238/1994

"2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ. Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. "

Α2. Μηνιαίες Δηλώσεις (Από φορείς του δημοσίου) 

Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται
:Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (άρθρου 57 ν.2238/1994)

Υπόχρεοι: Δημόσιο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α εκτός ασφαλιστικών ταμείων που απασχολούν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλουνσυντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή.
Υποβολή : μέχρι την την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου μήνα και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ

Σχετική διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 59 νόμου 2238/1994
"Ειδικά, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες."


Β. Διμηνιαίες δηλώσεις

Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται :
-Φόρος 20% στις αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων (άρθρο 58 ν.2238/1994)
-Φόρος 20% από προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή κάθε είδους άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλεται σε τρίτους οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (άρθρο 58 ν. 2238/1994)
-Φόρος 40% από μισθούς σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σε Διαχειριστές ΕΠΕ- ΙΚΕ (Περίπτωση α άρθρου 55 και Περίπτωση στ παραγράφου 3 άρθρου 28 ν.2238/1994)
-Φόρος 20% από αμοιβές που αποδίδονται με απόδειξη δαπάνης (Περίπτωση ε παραγράφου 1 άρθρου 55)
-Φόρος 20% στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στο μισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου(Περίπτωση ε παραγράφου 1 άρθρου 55)
-Φόρος 10% των κερδών που εισπράξει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (περίπτωση η παραγράφου α άρθρου 55)

Υποβολή :Μέχρι την 20η Ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου για τις αμοιβές του προηγούμενου ημερολογιακού δίμηνου και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ.
Ενδεικτικός Πίνακας Υποβολής για το 2013 
ΑΦΜΓια φόρο των ανωτέρω πειρπτώσεων που έχουν παρακρατηθεί το ΔΙΜΗΝΟΓια φόρο των ανωτέρω πειρπτώσεων που έχουν παρακρατηθεί το ΔΙΜΗΝΟ
Σεπτεμβρίου - ΟκτωβρίουΝοέμβριου-Δεκεμβρίου
120 Νοεμβρίου20 Ιανουαρίου 2014
221 Νοεμβρίου21 Ιανουαρίου 2014
322 Νοεμβρίου22 Ιανουαρίου 2014
425 Νοεμβρίου23 Ιανουαρίου 2014
526 Νοεμβρίου24 Ιανουαρίου 2014
627 Νοεμβρίου27 Ιανουαρίου 2014
728 Νοεμβρίου28 Ιανουαρίου 2014
829 Νοεμβρίου29 Ιανουαρίου 2014
9Δεκεμβρίου30 Ιανουαρίου 2014
10-50Δεκεμβρίου31 Ιανουαρίου 2014
60-00Δεκεμβρίου3 Φεβρουαρίου 2014


Σχετική διάταξη παραγράφου 1 άρθρου 59 νόμου 2238/1994
1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

---

Επίσης Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ. έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

Παρατήρηση επί του παρακρατούμενου φόρου Φ.Μ.Υ. 

Βάσει της παραγράφου 2, του αρθ.59 του Ν.2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 64 του ν. 4170/2013, ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ 

Όσον αφορά την απόδοση των εισφορών ΙΚΑ, επειδή δεν έχει υπογραφεί ακόμα Κοινή Υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αναστέλλεται η κοινή απόδοση Φ.Μ.Υ. και εισφορών ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή της προαναφερθείσας απόφασης. Επομένως, η απόδοση των εισφορών ΙΚΑ θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επιμέλεια 
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven


http://taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου