Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ενημέρωση για Κωδικούς taxinet – Λήψη κλειδάριθμου μέχρι 31/12/2013


           Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε και να σας ενημερώσουμε για το θέμα της απόκτησης κλειδαρίθμων μέχρι 31/12/2013 που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και ποιους αφορά καθώς και ποιους δεν αφορά…

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

1.      Όσους απέκτησαν κωδικούς taxinet για πρώτη φορά ,από τον Δεκέμβριο 2010 (06-12-2010) μέχρι σήμερα.
2.      Όσους είχαν Κωδικούς  taxinet πριν  τον Δεκέμβριο 2010 και μέχρι σήμερα τους ανανέωσαν με κλειδάριθμο που έλαβαν από το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ τους.

Οι κωδικοί taxinet των παραπάνω περιπτώσεων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων (εταιρείες οποιασδήποτε μορφής) , δεν απαιτείται να κάνουν οτιδήποτε και η καταληκτική ημερομηνία της 31/12/2013  τους είναι αδιάφορη.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

Όσους είχαν Κωδικούς  taxinet πριν τον Δεκέμβριο 2010 και μέχρι σήμερα  ΔΕΝ τους ανανέωσαν με τη λήψη κλειδαρίθμου. Δηλαδή δεν μετέβησαν στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ τους , να παραλάβουν κλειδάριθμο είτε αφορά Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο (εταιρεία οποιασδήποτε μορφής) .

Τι πρέπει να κάνουν

ü Μέχρι 31/12/2013 , θα πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ τους και να παραλάβουν τον κλειδάριθμο τους . Με την λήψη του κλειδάριθμου θα πρέπει να τον ενεργοποιήσουν μέσω εφαρμογής του taxisnet.

ü Η λήψη και η ενεργοποίηση  των κλειδαρίθμων γίνεται άμεσα μέσα από μια απλή διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω και αφορά Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες οποιασδήποτε μορφής).

1.      ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(Αφορά ιδιώτες & επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις)
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (Πιθανόν να χρειαστεί-Αθεώρητη)
  3. Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ της οικίας ή στη Δ.Ο.Υ της ατομικής επιχείρησης σας.

Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ , μπορείτε να συμπληρώσετε το παρακάτω ειδικό πληρεξούσιο εξουσιοδοτώντας οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο επιθυμείτε , αφού θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε Δημόσια αρχή (ΚΕΠ ή Αστυνομία) καθώς και Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας σας.
.
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(Αφορά εταιρείες κάθε νομικής μορφής Αστική Μη Κερδ/κη εταιρεία-Συνεταιρισμός- Ο.Ε- Ε.Ε-ΕΠΕ -ΑΕ)
Απαραίτητη προϋπόθεση :
Για να λάβει το Νομικό Πρόσωπο τον ειδικό κλειδάριθμο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να έχει πρώτα κλειδάριθμο και μάλιστα ενεργοποιημένο ο/η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ(Αστική ΜΚ-Συνεταιρισμός-Ο.Ε ή Ε.Ε)  ή ο/η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΠΕ) ή ο/η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΕ) , που εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο
Επίσης θα πρέπει ο/η  εκπρόσωπος αυτός/η , να είναι καταχωρημένος/η επίσημα στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. του Νομικού προσώπου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
  1. Αστυνομική Ταυτότητα του Νομίμου εκπροσώπου
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του Νομίμου εκπροσώπου (Πιθανόν να χρειαστεί-Αθεώρητη).
  3. Αντίγραφο Καταστατικού ή ΦΕΚ του Νομικού Προσώπου (Πιθανόν να χρειαστεί)
  4. Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ του Νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ , μπορείτε να συμπληρώσετε το παρακάτω ειδικό πληρεξούσιο εξουσιοδοτώντας οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο επιθυμείτε , αφού θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε Δημόσια αρχή (ΚΕΠ ή Αστυνομία) καθώς και Φωτοαντίγραφο(θεωρημένο) της Αστυνομικής Ταυτότητας σας.
2.   ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΘΑΡΙΘΜΟΥ

Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού

Ακολουθείστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα ώστε να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, έχοντας πρόχειρο τον Α.Φ.Μ. σας και τον κλειδάριθμο που έχετε λάβει από τη ΔΟΥ:

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

2. Επιλέξτε «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» (3η  στη σειρά υπηρεσία)..

3. Στη φόρμα που εμφανίζεται με τίτλο «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» (Βήμα 1 από 2)
συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται (Username, Κωδικό, ΑΦΜ, Κλειδάριθμο με τις παύλες
και τους χαρακτήρες της εικόνας) και πατήστε «Επόμενο».

4. Στη φόρμα που εμφανίζεται με τίτλο «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» (Βήμα 2 από 2) επιλέξτε
και πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό , πληκτρολογήστε τον ξανά για επιβεβαίωση και πατήστε
«Ενεργοποίηση». Από τη στιγμή αυτή ο παλιός κωδικός δεν ισχύει πλέον και έχει
αντικατασταθεί από τον καινούργιο που επιλέξατε. Παρακαλούμε κρατήστε τον νέο κωδικό σε
ασφαλές μέρος ώστε να μη τον ξεχάσετε.

5. Κρατήστε τον κλειδάριθμό σας σε ασφαλές μέρος γιατί θα σας χρειαστεί σε περίπτωση που
ξεχάσετε το συνθηματικό (password) σας, για την έκδοση νέου


Νοέμβριος 2013

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Η Ομάδα Συνεργατών Foroline
Τηλ. 210 8677 114

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
(για Φυσικά Πρόσωπα)
Εγώ ο / η υποφαινόμενος /η ………………………………………..……………………
του ………………………………….και της ………………………………………………
με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ………………….  και Α.Φ.Μ. ……….......................
κάτοικος ………………. οδός ………………………..……………
δηλώνω τα εξής :
Δια του παρόντος μου διορίζω και εξουσιοδοτώ
τον / την…........………………………………………………………...............................
με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ………………….  και Α.Φ.Μ. ………............
κάτοικο ……………………….. οδός ………………………..……………
 ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου, όπως  άντ’  εμού και εξ’ ονόματος μου  προβεί στις πιο κάτω πράξεις:

1.    Όπως   προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. ………….. ….και συγκεκριμένα στο τμήμα μητρώου αυτής, προκειμένου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, να  παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται, έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TaxisNet .

Στην ………………………… σήμερα  την ……/…../…….
Η  χρονική διάρκεια του παρόντος ορίζεται  σε 4 (τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.Ο / Η Πληρεξουσιοδοτών / ούσα
Ονοματεπώνυμο:     ………………..


Υπογραφή ..........................................
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
(για Νομικά Πρόσωπα)
Εγώ ο / η υποφαινόμενος /η ………………………………………..……………………
του ………………………………….και της ………………………………………………
με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ………………….  και Α.Φ.Μ. ……….......................
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………. με Α.Φ.Μ. ……………..
κάτοικος ………………. οδός ………………………..……………
δηλώνω τα εξής :
Δια του παρόντος μου διορίζω και εξουσιοδοτώ
τον / την…........………………………………………………………...............................
με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ………………….  και Α.Φ.Μ. ………............
κάτοικο ……………………….. οδός ………………………..……………
 ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου, όπως  άντ’  εμού και εξ’ ονόματος μου  προβεί στις πιο κάτω πράξεις:

1.    Όπως   προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. ………….. ….και συγκεκριμένα στο τμήμα μητρώου αυτής, προκειμένου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, να  παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται, έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TaxisNet .

Στην ………………………… σήμερα  την ……/…../…….
Η  χρονική διάρκεια του παρόντος ορίζεται  σε 4 (τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.Ο / Η Πληρεξουσιοδοτών / ούσα
Ονοματεπώνυμο:     ………………..


Υπογραφή ..........................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου